a
Kancelaria Radcy Prawnego Klein zapewnia rzetelną pomoc radcy prawnego na terenie Śląska i Zagłębia w każdej sprawie z zakresu naszych usług:
 • - reprezentowania strony w sprawach z zakresu prawa cywilnego,
 • - pomocy w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • - obrony w sprawach karnych,
 • - współpracy w zakresie prawa handlowego i gospodarczego,
 • - doradztwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • - reprezentowania strony przed organami w zakresie prawa administracyjnego
Radca prawny Marta Klein jest absolwentem stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywała już w czasie studiów prawniczych. Przez lata pracy w kancelariach prawnych, w tym kancelariach radcowskich i kancelariach adwokackich zaznajomiła się w praktyce z wieloma aspektami prawnymi w różnych dziedzinach i gałęziach prawa aktywnie przyczyniając się do rozwiązywania przedstawionych problemów na korzyść Klientów.
Radca Prawny Katowice ul. Modelarska 18 lok. 201

+48 32 730 26 46

Zadzwoń i umów się na spotkanie

Menu
 

Prawo administracyjne

Radca KLEIN > Zakres usług > Prawo administracyjne
a

Prawo Administracyjne

Oferujemy usługi z zakresu prawa administracyjnego, w tym m.in.: reprezentowanie w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi, sporządzanie odwołania od decyzji administracyjnej, zażalenia na postanowienia, wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skargi na bezczynność organu i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

ODWOŁANIE OD DECYZJI

Od decyzji wydanej przez organ administracji publicznej przysługuje odwołanie, które wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Termin na jego wniesienie wynosi czternaście dni od dnia doręczenia decyzji, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia.
Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

ZMIANA DECYZJI

Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI

Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

 • została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości,

 • została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,

 • dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,

 • została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie,

 • była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,

 • w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,

 • zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, m.in. w sytuacji gdy:

 • dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,

 • decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,

 • decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu,

 • strona bez swojej winy nie brała udziału w postępowaniu,

 • wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję,

 • decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,

 • decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione,

 • Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja.

SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny.
Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, a więc w sytuacji gdy nie przysługuje już żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

SKARGA KASACYJNA

Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie co do zasady przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez radcę prawnego lub adwokata.
Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.