a
Kancelaria Radcy Prawnego Klein zapewnia rzetelną pomoc radcy prawnego na terenie Śląska i Zagłębia w każdej sprawie z zakresu naszych usług:
 • - reprezentowania strony w sprawach z zakresu prawa cywilnego,
 • - pomocy w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • - obrony w sprawach karnych,
 • - współpracy w zakresie prawa handlowego i gospodarczego,
 • - doradztwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • - reprezentowania strony przed organami w zakresie prawa administracyjnego
Radca prawny Marta Klein jest absolwentem stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywała już w czasie studiów prawniczych. Przez lata pracy w kancelariach prawnych, w tym kancelariach radcowskich i kancelariach adwokackich zaznajomiła się w praktyce z wieloma aspektami prawnymi w różnych dziedzinach i gałęziach prawa aktywnie przyczyniając się do rozwiązywania przedstawionych problemów na korzyść Klientów.
Radca Prawny Katowice ul. Modelarska 18 lok. 201

+48 32 730 26 46

Zadzwoń i umów się na spotkanie

Menu
 

Prawo gospodarcze i handlowe

Radca KLEIN > Zakres usług > Prawo gospodarcze i handlowe
a

Prawo Gospodarcze i Handlowe

W ramach prawa gospodarczego i handlowego świadczymy usługi z zakresu: zakładania spółek, przygotowywania projektów umów, statutów i innych dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS, rejestracji spółek i dokonywania zmian w KRS, bieżącej obsługi przedsiębiorców, sporządzania i opiniowania umów, prowadzenia spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów i innych.

REJESTRACJA SPÓŁEK W KRS

Uzyskanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców wymaga złożenia wniosku do sądu. Można to uczynić drogą elektroniczną bądź tradycyjnie. Dla jego skuteczności konieczne jest poprawne wypełnienie formularzy, załączenie wymaganych dokumentów i opłacenie go.
Wniosek musi być sporządzony na właściwym formularzu, składającym się z druku podstawowego oraz odpowiednich dla niego załączników. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku to m.in.:

 

 • umowa lub statut,

 • dokument dotyczący zgody na powołanie w skład zarządu lub do funkcji prokurenta bądź likwidatora,

 • dokument o powołaniu członków zarządu spółki, ewentualnie pozostałych organów, a ponadto nazwiska, imiona i adresy członków zarządu,

 • wykaz wspólników/partnerów/komplementariuszy/komandytariuszy wraz z ich adresami,

 • oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału,

 • nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika/akcjonariusza

 

Składając wniosek w ramach jednego okienka, trzeba załączyć także dowód wpłaty opłaty sądowej za wpis i za jego ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI

W przypadku spółki z o.o. z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego.
Udziały wspólnika wyłączonego muszą być przejęte przez wspólników lub osoby trzecie.

 

W celu zabezpieczenia powództwa sąd może, z ważnych powodów, zawiesić wspólnika w wykonywaniu jego praw udziałowych w spółce.
Wspólnika prawomocnie wyłączonego, za którego przejęte udziały zapłacono w terminie, uważa się za wyłączonego ze spółki już od dnia doręczenia mu pozwu. Nie wpływa to jednak na ważność czynności, w których brał on udział w spółce po dniu doręczenia mu pozwu.

ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

W przypadku spółki jawnej każdy wspólnik może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez sąd.

 

W odniesieniu do spółki z o.o. sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki:

 

 1. na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki,

 2. na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu.

SPORZĄDZANIE I OPINIOWANIE UMÓW

Niektóre umowy wymagają dla swojej ważności określonej formy prawnej. W innych przypadkach wymaga się od stron umowy zachowania konkretnej formy dla celów dowodowych, co w razie sporu może mieć istotny wpływ na kwestię rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. W sytuacji bowiem, gdy strony takiej umowy nie zachowają wymaganej formy pisemnej, mogą mieć trudności dowodowe w dochodzeniu swoich roszczeń przed sądem, wynikające z zakazu przeprowadzenia dowodów z przesłuchania stron i zeznań świadków na okoliczności zawarcia umowy i jej postanowień.

 

Wobec powyższego należy pamiętać, że prawidłowo sporządzona umowa jest podstawą bezpiecznego obrotu gospodarczego. Precyzyjne sformułowania kontraktów pozwalają na uniknięcie bądź zmniejszenie ryzyka powstania sporów na tle ich wykonywania.

PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK

Polega na zmianie formy prawnej spółki. Przekształcenie służy dostosowaniu formy prawnej spółki do prowadzonej aktualnie działalności oraz do zmieniających się warunków ekonomicznych.
Przekształcenia mogą dokonywać wszystkie spółki prawa handlowego. Również przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić prowadzoną przez siebie działalność w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Także spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna.

 

W wyniku przekształcenia spółki nie następuje zmiana tożsamości podmiotu, lecz jedynie zmiana formy prawnej. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje co do zasady podmiotem zezwoleń, koncesji, ulg i innych decyzji administracyjnych. Na spółkę przekształconą przechodzi także NIP oraz REGON spółki przekształcanej.

 

Do przekształcenia spółki wymaga się:

 1. sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta,

 2. powzięcia uchwały o przekształceniu spółki,

 3. powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją,

 4. zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki przekształconej,

 5. dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

UCHYLENIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW

W przypadku spółki z o.o. i spółki akcyjnej uchwała wspólników/walnego zgromadzenia sprzeczna z umową spółki/statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika/akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały.
Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje:

 1. zarządowi, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz poszczególnym ich członkom,

 2. wspólnikowi/akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,

 3. wspólnikowi/akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu,

 4. wspólnikowi/akcjonariuszowi który nie był obecny na zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad,

 5. w przypadku pisemnego głosowania, wspólnikowi, którego pominięto przy głosowaniu lub który nie zgodził się na głosowanie pisemne albo też który głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu wiadomości o uchwale w terminie dwóch tygodni zgłosił sprzeciw.

Powództwo należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.