a
Kancelaria Radcy Prawnego Klein zapewnia rzetelną pomoc radcy prawnego na terenie Śląska i Zagłębia w każdej sprawie z zakresu naszych usług:
 • - reprezentowania strony w sprawach z zakresu prawa cywilnego,
 • - pomocy w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • - obrony w sprawach karnych,
 • - współpracy w zakresie prawa handlowego i gospodarczego,
 • - doradztwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • - reprezentowania strony przed organami w zakresie prawa administracyjnego
Radca prawny Marta Klein jest absolwentem stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywała już w czasie studiów prawniczych. Przez lata pracy w kancelariach prawnych, w tym kancelariach radcowskich i kancelariach adwokackich zaznajomiła się w praktyce z wieloma aspektami prawnymi w różnych dziedzinach i gałęziach prawa aktywnie przyczyniając się do rozwiązywania przedstawionych problemów na korzyść Klientów.
Radca Prawny Katowice ul. Modelarska 18 lok. 201

+48 32 730 26 46

Zadzwoń i umów się na spotkanie

Menu
 

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Radca KLEIN > Zakres usług > prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
a

Prawo Pracy i ubezpieczeń społecznych

Świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje m.in. reprezentację klientów przed sądami wszystkich instancji, ZUS-em, organami administracji, pracodawcami oraz organizacjami zakładowymi.
Oferujemy pomoc w: sporządzaniu umów o pracę, prowadzeniu spraw ze stosunku pracy o zapłatę wynagrodzenia, przywrócenie do pracy, odszkodowanie oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych takich jak: emerytury, renty, zasiłek macierzyński, chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne, odszkodowania za wypadek przy pracy i innych.

ODSZKODOWANIE

Przykładowe sytuacje, w których pracownik może domagać się odszkodowania od pracodawcy:


 • jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje jednak odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia,

 • gdy pracodawca rozwiązał z pracownikiem za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony bez uzasadnienia lub z naruszeniem innych przepisów o wypowiadaniu umów o pracę,

 • gdy pracodawca rozwiąże z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów prawa o rozwiązywaniu umów w tym trybie,

 • w przypadku szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy,

 • w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę z powodu śmierci pracodawcy.

WYPADEK W PRACY

Ubezpieczonemu pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje od ZUS-u jednorazowe odszkodowanie.

 

Ponadto pracownik ma prawo ubiegać się o świadczenie pieniężne od pracodawcy w celu wyrównania doznanej szkody, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych w całości nie pokrył. Odpowiedzialność pracodawcy ma bowiem charakter uzupełniający i z żądaniem odszkodowania możemy wystąpić do niego dopiero gdy uzyskamy świadczenie z ZUS-u.

MOBBING I DYSKRYMINACJA

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

 

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
Jeżeli wskutek mobbingu pracownik rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

 

Dyskryminacja w zatrudnieniu może być wywołana poprzez nierówne traktowanie pracowników. W takiej sytuacji dyskryminowany pracownik może wystąpić na drogę sądową.

 

W przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego dyskryminację w zatrudnieniu pracownik występujący na drogę sądową nie ma obowiązku udowodnić, że doszło do zróżnicowania sytuacji pracowników na podstawie dyskryminującego kryterium. Powinien jednak uprawdopodobnić zarzut nierównego traktowania i określić jakie, jego zdaniem, pracodawca zastosował kryterium dyskryminacji.

PRZYWRÓCENIE DO PRACY

Pracownik może się ubiegać o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach w przypadku:

 • gdy pracodawca rozwiązał z nim za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony bez uzasadnienia lub z naruszeniem innych przepisów o wypowiadaniu umów o pracę

 • gdy pracodawca rozwiąże z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów prawa o rozwiązywaniu umów w tym trybie.


Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje co do zasady wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Żądanie przywrócenia do pracy wnosi się do sądu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

ZAPŁATA ZALEGŁEGO WYNAGRODZENIA

Niewypłacenie pracownikowi wynagrodzenia w ustalonym terminie lub zaniżanie jego wysokości stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy. Jednak poszkodowany pracownik może domagać się wypłaty zaległych pieniędzy wraz z odsetkami.

Pracodawca ma obowiązek wypłacać podwładnemu wynagrodzenie co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.
Przepisy dotyczące daty wypłaty wynagrodzenia mają charakter bezwzględnie obowiązujący, więc dla pracownika nie ma znaczenia, jakie powody podaje pracodawca, aby usprawiedliwić zwłokę w przekazaniu wynagrodzenia.

Pracownik może więc wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami. W tym przypadku pracownik nie ponosi kosztów związanych z wniesieniem pozwu, o ile wartość dochodzonego wynagrodzenia nie przekracza 50 tys. zł. Przy wyższych sumach musi zapłacić tzw. opłatę stosunkową, która wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 tys. zł.

EMERYTURY I RENTY

W sprawach emerytur i rent rozpatrywanych przez ZUS zapadają rozmaite decyzje, również takie z którymi nie sposób się zgodzić.

 

Kwestionując decyzję odmawiającą przyznania świadczenia lub też jego wysokość należy wnieść odwołanie do właściwego sądu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Pisemne odwołanie należy wnieść do ZUS w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji, z której nie jesteśmy zadowoleni.

 

Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że z jej treści wynika, że ma być wykonana natychmiast lub jej natychmiastowe wykonanie następuje na mocy ustawy.
Od odwołania nie uiszcza się opłaty.