a
Kancelaria Radcy Prawnego Klein zapewnia rzetelną pomoc radcy prawnego na terenie Śląska i Zagłębia w każdej sprawie z zakresu naszych usług:
 • - reprezentowania strony w sprawach z zakresu prawa cywilnego,
 • - pomocy w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • - obrony w sprawach karnych,
 • - współpracy w zakresie prawa handlowego i gospodarczego,
 • - doradztwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • - reprezentowania strony przed organami w zakresie prawa administracyjnego
Radca prawny Marta Klein jest absolwentem stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywała już w czasie studiów prawniczych. Przez lata pracy w kancelariach prawnych, w tym kancelariach radcowskich i kancelariach adwokackich zaznajomiła się w praktyce z wieloma aspektami prawnymi w różnych dziedzinach i gałęziach prawa aktywnie przyczyniając się do rozwiązywania przedstawionych problemów na korzyść Klientów.
Radca Prawny Katowice ul. Modelarska 18 lok. 201

+48 32 730 26 46

Zadzwoń i umów się na spotkanie

Menu
 

Klauzula informacyjna RODO

Radca KLEIN > Klauzula informacyjna RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informuję Państwa, że Marta Klein, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Marta Klein przetwarza dane osobowe:

 

 • klientów będących osobami fizycznymi,
 • w przypadku klientów będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów,
 • dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług,
 • osób zgłaszających się w celu uzyskania pomocy w zakresie doradztwa prawnego, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów.

 

W związku z powyższym przekazuję Państwu istotne informacje związane z faktem przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

 
Administratorem danych osobowych jest Marta Klein, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Marta Klein, ul. Modelarska 18 lok. 201, 40-142 Katowice, NIP: 643-171-36-01, e-mail: m.klein@radca-klein.pl i kancelaria@radca-klein.pl, telefon: (32) 730-26-46 i 504-221-375.

 

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy

 
Informuję, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

 • zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa unijnego lub prawa polskiego,
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą.

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 
Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia,
 • dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania,
 • dane identyfikacji podatkowej,
 • dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług,
 • dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług,
 • dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej,
 • dane dotyczące stanu cywilnego – – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług.

 
Ponadto Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

 

Kategorie odbiorców danych

 
Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe),
 • podmioty świadczące usługi: płatnicze, księgowo – finansowe i pocztowe.

 

Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy

 
Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Okres przechowywania danych

 
Państwa dane osobowe są przechowywane:

 • celem wykonania umowy/ umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia,
  celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu,
  celem wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Przysługujące państwu prawa

 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
   Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;  https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ; tel. (22) 531 03 00 – gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
   
 • prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych
   W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Informacja o dobrowolności podania danych

 
Podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie zostaną one podane Administrator może odmówić zawarcia umowy.