a
Kancelaria Radcy Prawnego Klein zapewnia rzetelną pomoc radcy prawnego na terenie Śląska i Zagłębia w każdej sprawie z zakresu naszych usług:
 • - reprezentowania strony w sprawach z zakresu prawa cywilnego,
 • - pomocy w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • - obrony w sprawach karnych,
 • - współpracy w zakresie prawa handlowego i gospodarczego,
 • - doradztwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • - reprezentowania strony przed organami w zakresie prawa administracyjnego
Radca prawny Marta Klein jest absolwentem stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywała już w czasie studiów prawniczych. Przez lata pracy w kancelariach prawnych, w tym kancelariach radcowskich i kancelariach adwokackich zaznajomiła się w praktyce z wieloma aspektami prawnymi w różnych dziedzinach i gałęziach prawa aktywnie przyczyniając się do rozwiązywania przedstawionych problemów na korzyść Klientów.
Radca Prawny Katowice ul. Modelarska 18 lok. 201

+48 32 730 26 46

Zadzwoń i umów się na spotkanie

Menu
 

Prawo karne

Radca KLEIN > Zakres usług > Prawo karne
a

Prawo Karne

W sprawach związanych z prawem karnym oferujemy naszym Klientom obronę oskarżonych oraz reprezentację pokrzywdzonych na wszystkich etapach postępowania karnego, tj. postępowania przygotowawczego, przed sądem I instancji, odwoławczego, kasacyjnego oraz wykonawczego.

Postępowanie Przygotowawcze

Na etapie postępowania przygotowawczego oferujemy m.in.:


 • udział w czynnościach procesowych – przesłuchania podejrzanego, świadka, biegłego i innych,

 • sporządzenie zażalenia na zastosowanie, zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania,

 • sporządzenie wniosku o skierowaniu sprawy do mediacji i udział w postępowaniu mediacyjnym,

 • sporządzenie wniosku o umorzenie lub warunkowe umorzenie postępowania,

 • sporządzenie zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania albo postanowienia o umorzeniu dochodzenia/śledztwa;

 • sporządzenie wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego,

 • sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia lub prywatnego aktu oskarżenia,

Postępowanie sądowe

Na etapie postępowania sądowego oferujemy m.in.:


 • udział w czynnościach procesowych,

 • sporządzenie środków odwoławczych – apelacji, zażalenia, kasacji, wniosku o wznowienie postępowania,

 • sporządzenie sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od wyroku nakazowego.

Postępowanie wykonawcze

Na etapie postępowania wykonawczego oferujemy m.in.:


 • sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,

 • sporządzenie wniosku o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,sporządzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie,

 • sporządzenie wniosku o zatarcie skazania,

 • sporządzenie wniosku o umorzenie, rozłożenie na raty grzywny,

 • sporządzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

UPRAWNIENIA OSKARŻONEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM

Podstawowym prawem oskarżonego jest prawo do obrony. Prawo to może być realizowane na dwa sposoby – jako aktywne uczestniczenie w procesie karnym i korzystanie z pomocy obrońcy ustanowionego na potrzeby toczącego się postępowania karnego.
Oskarżonemu przysługuje m.in.:


 • prawo do odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania,

 • prawo zgłaszania wniosków dowodowych, składania oświadczeń i ustosunkowywania się do przeprowadzanych dowodów,

 • prawo dostępu do akt sprawy, do sporządzania odpisów i kopii,

 • prawo do uczestniczenia w postępowaniu dowodowym, w tym do zadawania pytań świadkom,

 • prawo do zaskarżenia orzeczeń

UPRAWNIENIA POKRZYWDZONEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM

Pokrzywdzony to ten, czyje dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Podstawowym prawem pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego jest prawo do występowania w postępowaniu sądowym w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Ponadto pokrzywdzonemu przysługuje m.in.:


 • prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika,

 • prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa lub dochodzenia,

 • prawo do udziału w czynnościach postępowania przeprowadzanych na wniosek pokrzywdzonego,

 • prawo dostępu do akt sprawy, do sporządzania odpisów i kopii,

 • prawo do złożenia wniosku o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie

 • prawo do złożenia zażalenia na każdą czynność naruszającą prawa pokrzywdzonego